ALGEMENE VOORWAARDEN

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden met betrekking tot de website http://nl-be.usgprofessionals.be, die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en alle Diensten die worden aangeboden en aangekocht via de Website.
 2. USG Professionals: de NV USG Professionals, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101, RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0433.236.444.
 3. Website: de door de NV USG Professionals geëxploiteerde website, genaamd http://nl-be.usgprofessionals.be.
 4. Gebruiker: degene die de Website bezoekt en/of gebruik maakt van de Website.
 5. Geregistreerde Gebruiker : elke Gebruiker die zich op de Website heeft geregistreerd (Community-lid, Klant of Partner).
 6. Community-lid : iedere particuliere Gebruiker die zich op de Website heeft geregistreerd
 7. Klant: iedere Geregistreerde Gebruiker die via de Website Diensten aankoopt. Klant kan een Community-lid (Klant-particulier) of een rechtspersoon (Klant-rechtspersoon) zijn.
 8. Partner: iedere Geregistreerde Gebruiker die via de Website diensten aanbiedt en/of content aanlevert. Partner kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
 9. Login : mailadres van de Geregistreerde Gebruiker waarmee hij in combinatie met zijn wachtwoord toegang krijgt tot zijn account (Dashboard).
 10. Community Network/de Community: het ten behoeve van de Geregistreerde Gebruiker op de Website afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van zijn Login en wachtwoord.
 11. Dashboard: een ten behoeve van de Geregistreerde Gebruiker afgeschermd persoonlijk gedeelte op de Website waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van zijn Login en wachtwoord.
 12. Business Solutions Dashboard : een ten behoeve van Klant-rechtspersoon afgeschermd persoonlijk gedeelte op de Website waar Klant-rechtspersoon een Bedrijfsprofiel kan aanmaken en aankopen kan beheren.
 13. USG Professionals Account : door loutere registratie door de Geregistreerde Gebruiker op de Website verkregen gratis Account.
 14. Gegevens en Bestanden: alle door USG Professionals op de Website geplaatste gegevens en bestanden waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, persoonsgegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeld- en geluidsmateriaal, formats, online tests, testresultaten, software enz, zulks in de ruimste zin des woords, met uitzondering van het Materiaal dat door de Geregistreerde Gebruikers op de Website is geplaatst.
 15. Materiaal: alle door de Geregistreerde Gebruikers op de Website geplaatst materiaal, waaronder maar niet beperkt tot Vacatures, logo’s of bedrijfsgegevens of enig ander advertentiemateriaal, afbeeldingen, foto’s, (bewegend of stilstaand) beeld- en geluidsmateriaal formats, grafische elementen enz.
 16. Profiel: het door het Community-lid of Klant-rechtspersoon aangemaakte profiel bij registratie met gegevens omtrent zijn persoon, de door hem gevolgde opleidingen, zijn werkervaring, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Materiaal, zulks in de ruimste zin des woords.
 17. Profielendatabase: de verzameling van de door de Klant-rechtspersoon en/of Community-lid op de Website geplaatste Profielen. Indien het Community-lid in de Profielendatabase heeft aangegeven werkzoekend, freelance of student te zijn, kan zijn Profiel worden geraadpleegd door Klanten en door USG Professionals.
 18. Diensten : alle diensten die door de Klant (kunnen) worden aangekocht via de Website of gratis aangeboden worden via de Website zoals verder omschreven in DEEL III van deze Algemene Voorwaarden en de Dienstencataloog. Elk van deze Diensten afzonderlijk wordt ook "Dienst" genoemd.
 19. Event(s): een door USG Professionals, een Partner of een derde verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen.
 20. Vacature: een door een Klant op de Website geplaatste advertentie en/of vacature, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Materiaal, zulks in de ruimste zin des woords.
 21. Pakketten: door de Klant via de Website aangekochte en door USG Professionals verleende dienstverleningspakketten waarmee de in het betreffende Pakket voorziene Diensten via de Website kunnen worden aangekocht voor een bepaalde Geldigheidstermijn.
 22. Activatietermijn : de periode waarin het Account geldig/geactiveerd is.
 23. Geldigheidstermijn : de periode waarin het aangekochte Pakket/de aangekochte Credits via het Account kunnen gebruikt worden.
 24. Credit(s) : de eenheden die Klant ontvangt bij de aankoop van een Dienst en die hij kan gebruiken voor die specifieke Dienst resp. eenheden die hij via de Website kan schenken aan een andere Geregistreerde Gebruiker voor die specifieke Dienst. Bij het einde van de Activatietermijn en/of Geldigheidstermijn vervallen automatisch het aantal niet opgebruikte Credits.
 25. Dienstencataloog : de beschrijving van alle Diensten en Pakketten die via de Website kunnen worden aangekocht en die wordt gepubliceerd op de Website.
 26. Kandidaten : Community-leden die via de Website reageren op een Vacacture/job posting van Klant-rechtspersoon en/of werkzoekenden, freelancers en/of studenten uit de Profielendatabase en/of Community-leden die door Klant aangeduid worden om een test in te vullen.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de Website door (Geregistreerde) Gebruikers zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat :

2. Door zich toegang te verschaffen tot de Website, dan wel door gebruik te maken van deze Website, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.

3. Een aankoop van een Dienst en/of een Pakket kan maar worden gedaan indien de Klant deze Algemene Voorwaarden expliciet heeft aanvaard. De toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot de Website zich eveneens aan de onderhavige Algemene Voorwaarden zal onderwerpen.

5. USG Professionals heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Gebruikers via haar Website op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Voorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Website voortzet nadat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de hij de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard.

6. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Website.

Artikel 3 Doel van de Website

De Website is er op gericht de Community-leden met elkaar in contact te laten treden, ervaringen te delen en elkaar te inspireren in hun dagelijkse taken en ambities.

Voor Klanten en Partners genereert de Community een database aan Profielen. Via de Website kunnen bovendien allerlei Diensten worden aangekocht (hierna samen "Doel" genoemd).

Dit alles gebeurt conform hetgeen hierna in deze Algemene Voorwaarden en in het Privacystatement is bepaald. Het Privacystatement vind je hier.

Artikel 4 Gebruiksrecht van de Gebruikers

 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de Website verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Website en/of de hierop aangeboden Diensten.
 2. USG Professionals verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden een persoonlijk recht om haar Website en de op haar Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden en Materiaal te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden en Materiaal op de Website ter beschikking zijn gesteld.
 3. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven.
 4. Elk gebruik van de Website en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden en Materiaal geschiedt voor eigen rekening en risico.
 5. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke Gebruiker mag worden verwacht.

Artikel 5 Onrechtmatig gebruik van de Website

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de op deze Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden en Materiaal voor enig ander Doel te gebruiken dan in artikel 3 omschreven.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de op deze Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden en Materiaal, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Het is de Gebruiker daarnaast verboden de op de Website geplaatste Gegevens en Bestanden en Materiaal te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, aan andere Gebruikers of derden door middel van enig elektronisch communicatiemiddel (‘spammen’).
 4. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Website en/of het netwerk van USG Professionals te verstoren, dan wel te gebruiken voor :

5. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van de Website te hinderen in het gebruik de Website en de hierop aangeboden diensten, dan wel aan USG Professionals, haar Gebruikers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

Artikel 6 Geheimhouding

Elke Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden en Materiaal van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van USG Professionals en/of haar Gebruikers. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door USG Professionals en/of Materiaal dat door haar Gebruikers op de Website zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers.

Artikel 7 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden en/of Materiaal

 1. USG Professionals heeft de inhoud van haar Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Website bevat echter Materiaal dat afkomstig is van haar Gebruikers, Partners, Klanten en/of derden. Deze Gebruikers, Partners, Klanten en/of derden zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) dit Materiaal en USG Professionals is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan. Plaatsing door derden (waaronder Gebruikers, Partners en Klanten) van Materiaal op de Website betekent niet dat USG Professionals achter de inhoud dit Materiaal staat. USG Professionals heeft geen verplichting het op haar Website geplaatste Materiaal vóór plaatsing te controleren.
 2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van USG Professionals zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat USG Professionals ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk kan worden gesteld.
 3. De Website van USG Professionals bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Website van USG Professionals.
 4. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Website van USG Professionals te vergroten en USG Professionals is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 5. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Website van USG Professionals opnemen, betekent dat geenszins dat USG Professionals instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is USG Professionals op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Website.

Artikel 8 Toegang tot de Website, storingen en onderbrekingen

 1. USG Professionals kan niet garanderen dat haar Website en Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Website en/of haar Diensten. Daarnaast is USG Professionals niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van de Gebruiker dan wel van derden.
 2. USG Professionals zal zich inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Website en/of haar Diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 3. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen aan de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van die Gebruiker. De Gebruiker zal USG Professionals terzake vrijwaren.
 4. USG Professionals is gerechtigd haar Website en/of de Diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 9 Gebruik door (overige) Gebruikers en/of derden

 1. USG Professionals spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Website te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. USG Professionals kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers) haar systemen en/of Website (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden en Materialen) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
 2. Daarnaast is USG Professionals op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving door haar Gebruikers van de onderhavige Algemene Voorwaarden, overige door USG Professionals gestelde voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving).
 3. Wanneer het door de Gebruiker op de Website geplaatste Materiaal door derden wordt overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de Gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan USG Professionals om hier namens de Gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van USG Professionals aanleiding toe is.

Artikel 10 Virusprotectie

 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op de Website verricht, dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Website en Diensten van USG Professionals te verstoren door virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, Bestanden of Gegevens of Materiaal kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.
 2. Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, Gegevens en Bestanden en Materiaal. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.
 3. USG Professionals is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door USG Professionals genomen voorzorgsmaatregelen, op de Website en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. USG Professionals is evenmin aansprakelijk indien haar Website wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Website en Diensten van USG Professionals (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel het Materiaal van haar Gebruikers in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 11 Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten

 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Website Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van USG Professionals en/of Materiaal dat eigendom is van (andere) Gebruikers en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).
 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden dan wel op de Website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Website geplaatste Gegevens en Bestanden en/of Materiaal is dan ook beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door USG Professionals geplaatste Gegevens en Bestanden en het door haar Gebruikers en/of derden geplaatste Materiaal, inbreuk maakt op de onderhavige Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 12 Naleving van de Algemene Voorwaarden en wet- en regelgeving

 1. Indien de Gebruiker zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal USG Professionals alsdan terzake vrijwaren.
 2. USG Professionals is in de in paragraaf 1 genoemde gevallen bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere Gebruikers te informeren, dan wel het IP-adres/de IP-adressen van de Gebruiker op een blokkadelijst te plaatsen waardoor het bezoeken van de Website en/of het aanmaken van een USG Professionals account onmogelijk wordt, dit zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van USG Professionals om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beperking van aansprakelijkheid van USG Professionals

1. Voorzover als wettelijk toegestaan, is USG Professionals op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Website en/of de hierop aangeboden Diensten.

2. Indien en voor zover USG Professionals toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende beperkingen:

3. Klachten of vorderingen dienen, op straffe van verval, ingediend te worden uiterlijk binnen 1 jaar vanaf de datum dat de Gebruiker de nalatigheid heeft vastgesteld of had moeten vaststellen.

Artikel 14 Cookies

Op de Website worden cookies gebruikt. De Gebruiker heeft het recht cookies uit te schakelen of te verwijderen. Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de mogelijkheid dat – bij uitschakeling van de cookies die door deze Website worden gebruikt - hij bepaalde gebieden van de Website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als hij later naar deze Website terugkeert (vb bepaalde pagina's zullen niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld).

Artikel 15 Overmacht

In geval van overmacht is USG Professionals niet verplicht om haar verplichtingen ten aanzien van de Gebruiker na te komen. USG Professionals is gemachtigd om haar verplichtingen op te schorten tijdens de duur van de overmacht. Onder ‘overmacht’ moet worden verstaan: elke omstandigheid buiten de wil van USG Professionals die haar verhindert om haar verplichtingen ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij geheel of gedeeltelijk na te komen.

Artikel 16 Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. USG Professionals zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 17 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien de Gebruiker vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot USG Professionals, de Website, registratie en/of Diensten, kan hij contact opnemen met de Helpdesk van USG Professionals op werkdagen tussen 8u30 en 17u00 op telefoonnummer + 32 (0)3 800 40 20 of per mail via info@usgprofessionals.be.

USG Professionals zal de vraag, opmerking of klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op deze Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van het -gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen, zijn exclusief, met uitsluiting van andere rechtbanken, bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

DEEL II. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

De in dit deel II opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de Geregistreerde Gebruiker (Partners, Klanten en Community-leden) die zich bij USG Professionals registreren en aldus gratis toegang verkrijgen tot een USG Professionals Account.

Artikel 19 Registratie

 1. Om gebruik te kunnen maken van (de Diensten van) USG Professionals dient de Gebruiker zich te registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een USG Professionals Account dient aan te maken zoals beschreven op de Website. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een gebruikersnaam, een wachtwoord en een login aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn persoonlijke USG Professionals Account/Dashboard.
 2. Bij zijn registratie dient de Gebruiker-Particulier, zijn Profiel aan te maken en aan te vinken welke status hij heeft : werkzaam, werkzoekende, student of freelancer. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd. Elke Gebruiker-Particulier, mag maximaal 1 USG Professionals Account (laten) aanmaken.
 3. Het staat USG Professionals vrij de registratie van een Gebruiker niet te accepteren. In dat geval wordt geen USG Professionals-account aangemaakt.
 4. Na goedkeuring van zijn registratie ontvangt de Gebruiker – indien mogelijk binnen één werkdag - een bevestiging per e-mail van zijn Login. De Geregistreerde Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn gebruikersnaam en zijn Login en deze geheim te houden.
 5. Het is de Geregistreerde Gebruiker niet toegestaan zijn Login en/of zijn USG Professionals Account, al dan niet tegen betaling, over te dragen.
 6. De Geregistreerde Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Login, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal USG Professionals terstond informeren over eventueel misbruik van de Login.
 7. USG Professionals is bevoegd haar Geregistreerde Gebruikers te verplichten een nieuwe Login aan te maken.

Artikel 20 Gebruik van het Profiel

 1. Elke Geregistreerde Gebruiker kan binnen zijn USG Professionals Account via het Dashboard zijn interesses en sollicitaties beheren, zich inschrijven voor Trainingen en zijn Credits mbt het aangekochte Pakket beheren.
 2. Indien en voorzover de Geregistreerde Gebruiker-Particulier op het Dashboard de status werkzoekende, freelancer of student heeft aangevinkt, kan het Profiel worden geraadpleegd door Klanten en USG Professionals. De Geregistreerde Gebruiker kan per Profielonderdeel bepalen of hij dit wel/niet inzichtelijk wil maken voor de andere Gebruikers. De Geregistreerde Gebruiker geeft alsdan aan USG Professionals (binnen de door hem eventueel aangegeven grenzen) het recht tot het laten gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van zijn Profiel met het oog op het matchen van zijn Profiel met Vacatures van Klanten.
 3. De Geregistreerde Gebruiker geeft aan USG Professionals (binnen de door hem eventueel aangegeven grenzen) het recht tot het laten gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van zijn Profiel ten behoeve van de dienstverlening van USG Professionals (en de promotie daarvan), waaronder het met elkaar in contact brengen van andere Geregistreerde Gebruikers door het versturen van online berichten.
 4. Daarnaast geeft de Geregistreerde Gebruiker het recht hem aan de hand van zijn Profiel producten en diensten aan te bieden van USG Professionals, van USG Professionals en/of van door USG Professionals geselecteerde Partners.
 5. USG Professionals behoudt zich het recht voor het door de Geregistreerde Gebruiker geplaatste Profiel aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is USG Professionals bevoegd het door de Geregistreerde Gebruiker op de Website geplaatste Profiel geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Website. Het verwijderen van zijn Profiel of een gedeelte daarvan geeft de Geregistreerde Gebruiker geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Na registratie kan de Geregistreerde Gebruiker de instellingen en gegevens in zijn Profiel op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen. Daarnaast kan hij zich afmelden voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief, door gebruik te maken van de zogenaamde opt-out mogelijkheid

Artikel 21 Plaatsen van Materiaal

 1. De Geregistreerde Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hem geplaatste Profiel en ander Materiaal.
 2. Door Materiaal te plaatsen op de Website van USG Professionals verleent de Geregistreerde Gebruiker aan USG Professionals het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van dit Materiaal, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. De Geregistreerde Gebruiker gaat er daarnaast door het plaatsen van Materiaal op de Website van USG Professionals mee akkoord dat dit Materiaal wordt gebruikt door andere Gebruikers en/of derden.
 4. USG Professionals behoudt zich het recht voor het door de Geregistreerde Gebruiker op de Website van USG Professionals geplaatste Materiaal aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is USG Professionals bevoegd het door de Geregistreerde Gebruiker op de Website van USG Professionals geplaatste Materiaal geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Website. Hiertoe wordt onder meer overgegaan indien bij USG Professionals een klacht is binnengekomen met betrekking tot (de inhoud van) het geplaatste Materiaal. Het verwijderen van het Materiaal of een gedeelte daarvan geeft de Geregistreerde Gebruiker geenszins recht op enige vorm van schadevergoeding.
 5. De Geregistreerde Gebruiker garandeert dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van het door hem op de Website geplaatste Materiaal en dat derden geen bezwaar hebben tegen de plaatsing van het hiervoor genoemde Materiaal. Daarnaast garandeert de Geregistreerde Gebruiker door de plaatsing van Materiaal geen inbreuk te maken op enig recht van een derde (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) dan wel in strijd te handelen met de geldende wet- en regelgeving, zulks in de ruimste zin des woords.
 6. Door het zelf plaatsen van Materiaal aanvaardt de (Geregistreerde) Gebruiker het risico dat een derde (waaronder andere Gebruikers) dit Materiaal (onrechtmatig) zal gebruiken en/of misbruiken, zulks zonder dat USG Professionals daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk is.
 7. De Geregistreerde Gebruiker vrijwaart USG Professionals volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder andere Gebruikers) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem op de Website geplaatste Materiaal en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuken op enig intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 22 Controle op het plaatsen van Materiaal

 1. Om de kwaliteit van haar Website en/of de hierop aangeboden Diensten zo goed mogelijk te waarborgen, worden er regelmatig steekproeven uitgevoerd ten aanzien van het op de Website door haar Geregistreerde Gebruikers geplaatste Materiaal.
 2. USG Professionals laat de hiervoor genoemde steekproeven uitvoeren door één of meerdere door haar geselecteerde derden waartoe deze derden toegang krijgen tot het op de Website geplaatst Materiaal. De Geregistreerde Gebruiker erkent door het plaatsen Materiaal op de Website hiermee uitdrukkelijk in te stemmen. USG Professionals zal de door haar ingeschakelde derden verplichten zorgvuldig met het op haar Website geplaatst Materiaal om te gaan.

Artikel 23 Privacystatement

Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Geregistreerde Gebruiker-Particulier, verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het geldende Privacystatement van USG Professionals. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Voorwaarden te worden beschouwd. Het Privacystatement verschijnt als link onderaan op elke pagina van de Website.

Door loutere registratie gaat de Geregistreerde Gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met dit Privacystatement.

Artikel 24 Contacten Geregistreerde Gebruikers onderling

 1. USG Professionals tracht via haar Website Geregistreerde Gebruikers (Community-leden, Klanten en Partners) onderling in contact te brengen. USG Professionals kan niet garanderen dat haar Community-leden, Klanten en/of Partners bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover via de Website onderling contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen Geregistreerde Gebruikers onderling leidt, is USG Professionals daarbij nooit als partij betrokken.
 2. USG Professionals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen Geregistreerde Gebruikers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken, gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen.

Artikel 25 Gratis Diensten die via de Website worden aangeboden aan Geregistreerde Gebruikers

De Geregistreerde Gebruikers hebben door loutere registratie gratis toegang tot de Diensten zoals vermeld in Hoofdstuk 1.1 van de Dienstencataloog.

USG Professionals behoudt zich het recht voor om de hierin bovengenoemde Diensten uit te breiden, af te schaffen en/of aan te passen, zonder dat de Geregistreerde Gebruiker hiervoor enige vorm van schadevergoeding kan claimen van USG Professionals.

Artikel 26 Beëindiging van de registratie

 1. De Geregistreerde Gebruiker kan zijn registratie zelf op elk gewenst moment beëindigen door zich af te melden via het Dashboard.
 2. Het staat USG Professionals vrij de registratie van de Geregistreerde Gebruiker per direct te beëindigen door (onder meer) de gebruikersnaam en Login van de Geregistreerde Gebruiker te blokkeren en het USG Professionals-account op te heffen.
 3. USG Professionals kan de registratie van de Geregistreerde Gebruiker in elk geval beëindigen indien de Geregistreerde Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Algemene Voorwaarden en/of andere door USG Professionals gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de vigerende wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie worden beëindigd ingeval van misbruik van gebruiksnaam en/of Login, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van USG Professionals.
 4. USG Professionals is nooit tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Geregistreerde Gebruiker beëindigt.
 5. Verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Geregistreerde Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

DEEL III. BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE KLANTEN DIE EEN DIENST AANKOPEN VIA DE WEBSITE (PARTICULIERE GEREGISTREERDE GEBRUIKERS EN RECHTSPERSONEN)

De in dit deel III opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen voor alle Gebruikers (deel I) en naast de bepalingen voor Geregistreerde gebruikers (deel II) van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Klanten (zowel Klant-Particulieren als Klant-Rechtspersonen) die Diensten aankopen via de Website.

Artikel 27 Beschrijving van de Diensten

USG Professionals verbindt zich ertoe de Diensten te leveren conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zoals overeengekomen tussen Klant en USG Professionals in de Orderbevestiging (artikel 30). Bovendien worden de specifieke Diensten meer in detail omschreven in dit Deel III, van deze Algemene Voorwaarden en in hoofdstuk 2 van de Dienstencataloog.

USG Professionals behoudt zich het recht voor te allen tijde de via de Website aangeboden Diensten uit te breiden of te verminderen. Bij een eventuele vermindering blijven de reeds betaalde Diensten wel bestaan gedurende de Geldigheidstermijn van het aangekocht Pakket/Dienst.

USG Professionals behoudt zich bovendien het recht voor via de Website diensten van Partners of ander derden aan te bieden.

Artikel 28 Aankoop van Credits - bestelling van de Diensten – activatie van een Account

Een aankoop van Credits/een Pakket is succesvol gedaan indien de Klant het hele bestellings-en betalingsproces op de Website heeft doorlopen en deze Algemene Voorwaarden expliciet heeft aanvaard. Online bestellingen worden verder omschreven in hoofdstuk 2 en in de Dienstencataloog.

Na ontvangst van betaling, ontvangt de Klant een bevestigingsmail waarin de aangekochte Credits voor een specifieke Dienst/Pakket vermeld staat ("Orderbevestiging"). Klant kan op zijn Dashboard de Activatietermijn, de Geldigheidstermijn en de nog beschikbare Credits raadplegen.

Artikel 29 Duurtijd/Geldigheidstermijn van de Diensten

De Credits voor de aangekochte Diensten/Pakketten kunnen gebruikt worden gedurende de termijn zoals voorzien in de Orderbevestiging ("Geldigheidstermijn). De Geldigheidstermijn wordt per specifieke Dienst bepaald in de Dienstencataloog.

De Credits voor de aangekochte Diensten/Pakketten dienen te worden gebruikt binnen de Activatietermijn en zijn maar geldig gedurende de resterende tijd van de Activatietermijn. De resterende Credits vervallen automatisch als de Activatietermijn/Geldigheidstermijn verstreken is.

Artikel 30 Tarieven

De Credits voor een specifieke Dienst/Pakket worden gefactureerd tegen de tarieven die zijn gepubliceerd op de Website op het moment van de bestelling en zoals bevestigd in de Orderbevestiging. Deze tarieven kunnen door USG Professionals worden aangepast, zonder motivering of voorafgaande aankondiging. USG Professionals kan niet instaan voor de juistheid van de tarieven van door derden aangeboden diensten op enig moment.

De tarieven op de Website zijn inclusief BTW.

Voor Diensten die niet gepubliceerd worden op de Website, dient tussen Klant en USG Professionals een aparte overeenkomst te worden afgesloten.

Artikel 32 Betalingsvoorwaarden

 1. 1.De Klant-Rechtspersoon koopt de Credits voor een specifieke Dienst/Pakket aan door gebruik te maken van het Mollie-platform op de Website, behoudens indien de Klant in het bestelproces uitdrukkelijk aangeeft te willen betalen via factuur. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest gelijk aan de rente bepaald in Art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 10 % per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 150 Euro. Bij wanbetaling vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

  In geval van wanbetaling is USG Professionals gerechtigd de uitvoering van de Diensten op te schorten tot de betaling volledig uitgevoerd werd.

  Indien Klant kiest voor een betaling met kredietkaart, zijn de voorwaarden van de uitgever van de kaart in kwestie van toepassing. USG Professionals staat buiten de relatie tussen Klant en de uitgever van de kaart.
 2. Voor de Klant-Particulier moet de betaling vooraf gebeuren, met een kredietkaart en conventionele elektronische betaalmiddelen die rechtsgeldig en internationaal aanvaard zijn.

Artikel 33 Diefstal van identiteit en bankkaartfraude

Om de veiligheid van onlinetransacties te verzekeren, onlinetransacties, werkt USG Professionals samen met erkende dienstverleners voor onlinebetalingen en erkende uitgevers van kredietkaarten, namelijk: Mollie. De betalingen kunnen ook worden uitgevoerd met de volgende (krediet)kaarten: Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, V-Pay, Maestro, en andere kaarten die duidelijk en ondubbelzinnig zullen worden vermeld op de website van Mollie. De onlinebetaling gebeurt via een beveiligd gesloten systeem, waarbij de bankgegevens gecodeerd worden telkens wanneer ze via het internet verstuurd worden (SSL-verbinding). Het risico op verlies of diefstal van de identiteitsgegevens of kredietkaarten wordt zo tot een minimum beperkt. USG Professionals bewaart de identiteitsgegevens en kredietkaartgegevens één jaar in een gecodeerde en beveiligde gegevensbank. USG Professionals meent alle mogelijke en gepaste voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen en handelt bijgevolg als een normaal voorzichtige en zorgvuldige online-tussenpersoon. Een eventuele diefstal van identiteit of financiële diefstal kan dus niet worden ingeroepen tegen USG Professionals.

Artikel 34 Toestemming

 1. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden stemt Klant ermee in om via e-mail nieuwsbrieven en/of andere commerciële berichten te ontvangen die USG Professionals helpen haar kwaliteitsnormen te handhaven en te verbeteren. De Klant heeft het recht te allen tijde zijn toestemming in te trekken door het versturen van e-mail op volgend adres: info@usgprofessionals.be.
 2. Klant stemt er eveneens mee in dat USG Professionals klantgegevens kan gebruiken voor trendanalyses en enquêtes op anonieme basis.

Artikel 35 Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument beschikt een Klant-Particulier over een termijn van 14 werkdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij hiervoor een reden moet geven of een sanctie krijgt opgelegd. Deze herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag waarop het contract is afgesloten, namelijk de dag waarop een e-mail is verstuurd met een bevestiging van de bestelling.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.53 van de Wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument erkent en aanvaardt de Klant-Particulier uitdrukkelijk dat hij geen herroepingsrecht geniet gekoppeld aan de onlineverkoop of de verkoop op afstand, indien de levering van de Dienst begint en volledig is uitgevoerd vóór het einde van de wettelijke termijn van 14 werkdagen. In zo’n geval zal geen enkele vraag voor herroeping, annulering of terugbetaling ontvankelijk zijn voor de onderschreven periode.

Indien de Klant-Particulier zich in de wettelijke omstandigheden bevindt om over een herroepingsrecht te beschikken, kan hij dat recht uitoefenen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar USG Professionals. In geval van het rechtsgeldige en juridisch correcte gebruik van het bovenvermelde herroepingsrecht zal USG Professionals het bedrag de Klant-Particulier heeft betaald, binnen 7 werkdagen terugbetalen via een door haar gekozen maar internationaal aanvaarde betaalmethode.

Artikel 36 Beperkte garantie

 1. USG Professionals erkent dat het de Diensten op een professionele manier zal uitvoeren, in overeenstemming met de in de bedrijfstak geldende standaarden.
 2. Met uitzondering van het voorgaande, geeft USG Professionals geen enkele verdere garantie, impliciet noch expliciet, waaronder maar niet beperkt tot garanties mbt geschiktheid voor een bepaald doel, mbt functionaliteit of comptabiliteit met specifieke Software-browsers of mbt het resultaat van de Diensten.
 3. USG Professionals kan in geen geval waarborgen dat de aangeboden Diensten en Pakketten geen enkele onderbreking zullen kennen. De leveringsplicht is beperkt tot een middelenverbintenis.

Artikel 37 Nadere voorwaarden mbt de Diensten

 1. USG Professionals en/of de door USG Professionals geselecteerde of gecontracteerde derde die de Dienst of actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, kan ten aanzien van (de gebruikmaking van) de Dienst of actie nadere voorwaarden stellen. Deze nadere voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel van de onderhavige Algemene Voorwaarden te worden beschouwd tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) anders is bepaald.
 2. De Klant bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden als genoemd in het vorige lid wenst in te stemmen door al dan niet gebruik te maken van de aangeboden Dienst of actie. USG Professionals is niet aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden.
 3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel van deze Algemene Voorwaarden en de door USG Professionals en/of de door USG Professionals geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is bepaald.
 4. Wanneer de Dienst of actie bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een event, zulks in de ruimste zin van het woord, kan USG Professionals nimmer aansprakelijk worden gesteld indien dit event om enigerlei reden niet doorgaat, dan wel indien de Gebruiker deze toegangskaarten en/of entreebewijzen te laat ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of koeriersbedrijf dat deze toegangskaarten en/of entreebewijzen bij de Gebruiker dient af te leveren. Tevens is USG Professionals niet aansprakelijk indien de Klant de toegangskaarten en/of entreebewijzen niet of te laat afhaalt op het postkantoor of de daartoe aangewezen locatie.

Artikel 38 Informatie

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie en Materiaal te verstrekken die vereist zijn om de Diensten te kunnen uitvoeren.

Artikel 39 Aanvullende bepalingen mbt de Diensten

De voorwaarden en specificaties van de Diensten worden meer in detail omschreven in hoofdstuk 2 van de Dienstencataloog.

Heeft u vragen of wenst u een offerte op maat? Neem contact met op met USG Professionals op het nummer +32 (0)3 800 40 20 of via info@usgprofessionals.be

Scroll naar boven